O Nas

Dowiedz się więcej o Ecoprobono

 

O FUNDACJI ECOPROBONO

W marcu 2012 powołana została do życia Fundacja Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono. Fundacja podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Uważamy, że kluczowym czynnikiem sukcesu w ochronie środowiska jest współpraca i poszanowanie praw wszystkich interesariuszy, w tym szczególnie przedsiębiorców i społeczności lokalnych, które obecnie są często ignorowane i pomijane w decyzjach, które ich dotyczą. Prawo dotyczące ochrony środowiska, stanowione jest pod wpływem niewielkich grup nacisku i stereotypów. W efekcie nie jest zrozumiałe, i w pełni akceptowane przez społeczeństwo. Uważamy, że środowisko skutecznie można chronić tylko ze społeczeństwem, tylko z przedsiębiorcami i samorządami, a nie przeciwko nim. Prawa dotyczące ochrony środowiska muszą być logiczne eko-logiczne, a często nie są, powodując przekonanie, że w ochronie środowiska nie chodzi o dobro obywateli i ich rodzin, tylko międzynarodowych „zielonych” lobbystów. Społeczeństwa lubią znać szerszy sens swoich wyrzeczeń.


REAGUJEMY I ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY DOTYCZĄCE:

 • Kształtowania prawa w obszarze ochrony środowiska, które nie zawsze służy szczytnemu celowi ochrony zasobów naturalnych, ponadto bywa niezgodne z podstawowym rozumieniem zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego, skupiając się głównie na ochronie wybranych gatunków zwierząt i roślin, a pomijając aspekt społeczny i gospodarczy ekorozwoju,
 • Pomijania potrzeb i głosu przedsiębiorców w decydowaniu o kształcie prawa oraz w decyzjach związanych z inwestycjami,
 • Bezkarności niektórych organizacji ekologicznych, wykorzystujących pozycję uprzywilejowaną w stosunku do inwestorów, a korzystających z pieniędzy podatników i tychże inwestorów dla celów niezgodnych z szerokim interesem społecznym,
 • Manipulacji faktami, opieraniu się na stereotypach, przypuszczeniach i pomówieniach w dyskusji nad problemami ekologii, klimatu, Natura 2000 itp.
 • Nadużywaniu tzw. „zasady przezorności” i niedookreślonych prawnie sformułowań o „potencjalnie znacząco istotnych oddziaływaniach”, jako swoistego „zielonego veta” w postępowaniach administracyjnych,
 • Przeciwstawianiu się wypaczeniom w stosowaniu skądinąd mądrej zasady „myśl globalnie, działaj lokalnie”, które doprowadza do utraty wielu miejsc pracy w Polsce i Unii Europejskiej,
 • Narastających wątpliwości, czy międzynarodowe korporacje ekologiczne działają w zgodzie z interesem społecznym i gospodarczym Polski i Unii Europejskiej,
 • Przeciwstawianiu się grupom nacisku finansowanym z pieniędzy podatników, funduszy unijnych oraz organizacji ponadnarodowych,
 • Rewizji sposobu wyznaczania i traktowania obszarów Natura 2000, a następnie instrumentalnego traktowania obszarów Natura 2000 przez organizacje mieniące się być „ekologicznymi” i „pożytecznymi publicznie”,
 • Kosztów społecznych zaniechań w rozwoju infrastruktury, wynikłych z niesłusznych protestów społecznych,
 • Inicjowaniu i wspieraniu inicjatyw społecznych mających na celu porządkowanie prawa w dziedzinie ekorozwoju.

 

CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI

1 Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata,

2 Stały rozwój wiedzy na temat funkcjonowania systemów ochrony środowiska,

3 Działanie na rzecz ochrony cennych siedlisk przyrodniczych,

4 Edukacja ekologiczna i oddziaływanie na świadomość społeczeństwa, co do stanu środowiska naturalnego,

5 Analiza efektywności funkcjonowania społecznych ruchów ekologicznych,

6 Wspieranie zrównoważonych ruchów ekologicznych,

7 Wspieranie badań naukowych zwiększających stan wiedzy o środowisku naturalnym

8 Analiza korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych, i konkurencyjności regionów wynikających z istnienia obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000

9 Monitorowanie aktualności i adekwatności przedmiotów i celów ochronnych obszarów Natura 2000 w różnych częściach Europy,

10 Monitorowanie procesów ograniczania negatywnego wpływu inwestycji na środowisko,

11 Przeciwdziałanie wykorzystywaniu, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, uprawnień do ingerowania, w procesy inwestycyjne, przez podmioty posługujące się hasłami ekologicznymi w celach innych niż służące ochronie środowiska (tzw. „ekoszantaże”) poprzez służenie głosem doradczym stronom postępowań o uzyskanie wymaganych środowiskowych decyzji administracyjnych,

12 Opiniowanie jakości sporządzonych analiz środowiskowych dla przedsięwzięć oraz inwestycji lub jakości i zasadności protestów organizacji biorących udział w postępowaniach o uzyskiwanie decyzji środowiskowych,

13 Inicjowanie, rozwijanie, i propagowanie innowacyjnych metod ocen wpływu inwestycji na środowisko,

14 Wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii służących ochronie środowiska, i racjonalnemu wykorzystywaniu zasobów naturalnych,

15 Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii,

16 Wspieranie racjonalnych rozwiązań, służących zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery,

17 Wspieranie inicjatyw służących poszanowaniu energii i tworzeniu nowych źródeł energii w Polsce,

18 Wspieranie samorządów terytorialnych w zakresie uzyskiwania wymaganych poziomów odzysku surowców wtórnych i zmniejszania strumienia odpadów trafiających na składowiska,

19 Wspieranie rozwoju technologii służących unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

20 Wspieranie nowoczesnego, bezpiecznego, i zrównoważonego rolnictwa i przetwórstwa rolnego.

21 Wspieranie inicjatyw i inwestycji służących wytwarzaniu i dystrybucji biopaliw,

22 Promocja innowacyjnych metod ograniczania powodzi i zwiększania naturalnej retencji;

23 Inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej celom Fundacji,

24 Popieranie rozwoju turystyki aktywnej i ekoturystyki,

25 Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także działania wspomagające rozwój demokracji lokalnych i samorządności;

26 Upowszechnianie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

 

STATUT FUNDACJI ECOPROBONO

Pobierz Statut Fundacji Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO w formie załącznika PDF:

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Pobierz sprawozdania finansowe Fundacji Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO w formie załącznika PDF:

 

Total Page Visits: 4663 - Today Page Visits: 1