Współpraca

WSPARCIE W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW EKOLOGICZNYCH, BLOKAD INWESTYCJI.

 

Działamy na rzecz odblokowania inwestycji, niesłusznie zablokowanych przez „zielone” organizacje, niekompetentnych urzędników lub sądy. Wiele takich spraw wpływa na straty przedsiębiorców, nie sprzyja rozwojowi społeczności lokalnych i wcale nie chroni środowiska.

Blokady stały się instrumentem nacisku politycznego i gospodarczego oraz bogacenia się nielicznych grup interesu i wyspecjalizowanych organizacji pseudoekologicznych.

Sprawujemy społeczną kontrolę poprawności procesu pracy urzędników i sądów. Fundacja bierze udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych, wszędzie tam gdzie może dochodzić do łamania prawa, zaniedbań lub niesłusznych decyzji.

MEDIACJE EKOLOGICZNE MIĘDZY STRONAMI

Proponujemy wsparcie w rozwiązywaniu problemów na styku społeczność lokalne, władze gminne, inwestorzy, organizacje ekologiczne. Posiadamy doświadczenie w mediacjach i partycypacji społecznej oraz znajomość problematyki ekologicznej. Wiele problemów z inwestycjami powstaje w wyniku braku informacji i zrozumienia pomiędzy stornami.

 

BADANIA I ANALIZY DOT. OCHRONY ŚRODOWISKA, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GOSP. NA OBSZARACH CHRONIONYCH

Przygotowujemy niezależne analizy i ekspertyzy dotyczące zasadności inwestycji, weryfikacje dokumentacji środowiskowych oraz analizy ekonomiczno – społeczne dotyczące realizacji lub zaniechania inwestycji.

FINANSOWANIE NA RZECZ EKOLOGII

Wspieramy gminy i przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu środków na działania proekologiczne oraz inwestycje na obszarach chronionych. Prowadzimy konsultacje związane z prawidłowym przygotowaniem dokumentacji na potrzeby aplikowania w celu uzyskania funduszy. Jesteśmy zainteresowani promocją technologii ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko np. odnawialnych źródeł energii (OZE). Na zlecenie inwestorów analizujemy dokumentację środowiskową, aby nie zawierała braków lub błędów skutkujących zablokowaniem inwestycji, utratą lub koniecznością zwrotu dotacji z powodów środowiskowych.

INFORMACJA I EDUKACJA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I PRZYJAZNEJ EKOLOGII

Proponujemy prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla społeczności lokalnych o planowanych inwestycjach, rozwiązaniach prawnych i skutkach decyzji oraz działań grup interesu. Przekazywanie wiarygodnych danych, przez niezależny podmiot przeciwdziała ekoteroryzmowi oraz umożliwia dialog ze mieszkańcami, urzędnikami i otoczeniem gospodarczym.

Współpracujemy przy kampaniach wspierających transport publiczny i rozwój infrastruktury publicznej. Szczególną rolę przypisujemy potrzebie rozwiązywania konfliktów ekologicznych. Wspólne z donatorami wspieramy akcje CSR-owe i badawcze w tym, dotyczące aktualizacji danych na temat przedmiotów i celów Natura 2000, spraw społecznych dotyczących postrzegania ekologii, potrzeby zmian prawa, wspierania samorządów lokalnych zagrożonych stagnacją gospodarczą wynikającą ze zbyt restrykcyjnie lub nieprecyzyjnie rozumianych praw regulujących kwestie ochrony przyrody.

Wspieramy działania promocyjne i komercjalizację zielonych technologii w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) i wykorzystywania technologii ograniczających zużycie energii i emisję gazów i pyłów do powietrza.

LEGISLACJA I DOBRE PRAKTYKI

Jednym z obszarów naszej misji jest kształtowanie prawa i działania legislacyjne na rzecz zrównoważonego rozwoju i skutecznej ochrony środowiska, z poszanowaniem interesów społeczności lokalnych. Promujemy rozwiązania prawne i faktyczne, służące pro-społecznym inwestycjom, szczególne na niektórych obszarach Natura 2000, uznawanych za cenne przyrodniczo, i niesłusznie wyłączane z rozwoju gospodarczego.

Chcemy wspólnie z partnerami gospodarczymi i urzędami tworzyć dobre praktyki i ułatwienia w inwestycjach przy poszanowaniu środowiska i interesów społeczności lokalnych.

Total Page Visits: 5050 - Today Page Visits: 2