Aktualności (8) Ecopobono

Ekologia kontra ekologizm w świetle Encykliki "Laudato Si" papieża Franciszka

"Laudato si', mi' Signore - Pochwalony bądź, Panie mój..." Tymi słowami świętego Franciszka z Asyżu rozpoczyna się encyklika papieża Franciszka. Encyklika ważna, bo usiłująca kompleksowo odnieść się do zagadnień ekologii, rozumianej przez papieża jako "ekologia integralna". Czym jest "ekologia integralna", i czym się różni od hałaśliwej ekologii medialnej.

Fundacja Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono zakończyła cykl szkoleń

Fundacja Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono zakończyła cykl szkoleń z zakresu przygotowania osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, rolników oraz ich domowników do pracy w zielonych miejscach pracy w ramach projektu „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Fundacji na III Europejski Meeting Gospodarczy

W związku z uczestnictwem Fundacji w III Europejskim Meetingu Gospodarczym " Gospodarka Konkurencyjna i Mniej Emisyjna. Droga-Warunki-Zmiany. Polityka Klimatyczno - Energetyczna UE. Nowa Filozofia - Inne Cele " Fundacja przekazała organizatorom i uczestnikom spotkania swoje stanowisko związane z problemami i postulatami dotyczącymi spraw środowiskowych.

Fundacja uczestniczy w projekcie dotyczącym Natury 2000

Fundacja Ecoprobono wygrała przetarg na realizację Projektu pt.: „Przywrócenie właściwego stanu ekosystemów obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach", umowa nr POIS.05.01.00-00-359/12-00, NFOŚIGW nr umowy 500/2013/Wn-10/OP-WK/PS, WFOSIGW Białystok nr umowy 117/13/ B-OP/DO-870/D. Projekt realizowany jest przez Fundację Zielone Płuca Polski.

Fundacja uczestniczy w tworzeniu Białej Księgi Infrastruktury

Na mocy umowy z dnia 21.08.2013 zawartej pomiędzy Fundacją Ecoprobono, a Zespołem Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o. został opracowany rozdział Białej Księgi Infrastruktury, który wskazuje na przyczyny blokad inwestycji i wskazuje rozwiązania patowej obecnie sytuacji. 

Porozumienie współpracy z TOR

Fundacja podpisała w dniu 18 czerwca 2013 roku list intencyjny z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.

Fundacja uczestniczy w postępowaniu przed WSA w sprawie planowanego lotniska regionalnego Województwa Podlaskiego

Fundacja Ecoprobono uzyskała status uczestnika na prawach strony w związku z toczącym się postępowaniem przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi na decyzję nr DOOŚ-oa4230.1.2030.ADK-1 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, z dnia 05 stycznia 2011 r., sygn. akt IV SA/Wa 422/11, w sprawie Raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego lotniska regionalnego Województwa Podlaskiego.

Subskrybuj to źródło RSS